POLÍTICA DE PRIVACITAT

1.-INFORMACIÓ PER A L’USUARI

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

MP Digital Marketing és el RESPONSABLE del tractament de les dades personals de l’USUARI i l’informa que aquestes dades es tractaran de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD).

Perquè tractem les seves dades personals?

Per mantenir una relació comercial amb l’usuari. Les operacions previstes són:

Remesa de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que permeti efectuar comunicacions comercials dels serveis contractats.

Aquestes comunicacions s’han de fer per mitjà del RESPONSABLE i estan relacionades amb els seus productes i serveis, o amb els seus col·laboradors o proveïdors, clients, amb els quals hagi arribat a algun acord de promoció.

En aquest cas, els tercers no tindran mai accés a les seves dades personals.

Efectuar estudis de mercat i anàlisis estadístiques per compte propi o per encàrrec del client.

Tramitar encàrrecs de peticions, donar resposta a les consultes o qualsevol tipus de petició que faci l’USUARI a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició a la pàgina web del RESPONSABLE

Enviar el butlletí informatiu online, sobre novetats, ofertes i promocions de la nostra activitat així com per compte del client.

Per quin motiu podem tractar les seves dades personals?

Amb el consentiment de l’interessat, art. 6.1.a: per enviar comunicacions de productes o serveis i enviament de comunicacions comercials i del butlletí informatiu.

Per interès legítim del responsable, art. 6.1.f: per mantenir una relació comercial i mercantil, efectuar estudis de mercat, anàlisis estadístiques i tramitar encàrrecs, sol·licituds, a petició de client o interessat.

Durant quant de temps guardarem les seves dades personals?

Es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la finalitat del tractament o mentre hi hagi prescripcions legals que en dictaminin la custòdia i quan ja no sigui necessari per a això, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir l’anonimització de les dades o la seva destrucció total.

A qui facilitem les seves dades personals?

No està prevista cap comunicació de dades personals a tercers excepte, si fos necessari per al desenvolupament i execució de les finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats amb comunicacions, amb els quals el RESPONSABLE ha formalitzat els contractes de confidencialitat i d’encarregat de tractament exigits per la normativa vigent de privacitat.

Quins són els seus drets?

Qualsevol usuari té dret a obtenir informació sobre si estem tractant, o no, les seves dades personals que els concerneix.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan entre altres motius, les dades ja no són necessàries per a les finalitats que van ser recollides. Igualment tenen dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podrien sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas es deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podria oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

Resum dels drets que té l’USUARI:

Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.

Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de limitació o oposició al seu tractament.

Dades de contacte per exercir els seus drets:

  Miquel Puig Malet. Plaça Bernat II, – 08370 Calella (Barcelona). Email: info@mpdigitalmarketing.cat

2.-CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI

Els USUARIS, per mitjà de les caselles corresponents i la introducció de dades en els camps, marcats amb l’asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de manera lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per a l’atenció de la seva petició, per part del prestador, i que per tant la inclusió de les dades en els camps restants és voluntària. L’USUARI garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són verídiques i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació.

El RESPONSABLE informa que totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’USUARI. En cas que no es facilitin totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats s’ajustin completament a les seves necessitats.

3.- EN QUALITAT D’ENCARREGAT DE TRACTAMENT 

MP Digital Marketing mantindrà el secret i la confidencialitat de les dades de caràcter personal responsabilitat del client als quals tindrà accés i tractarà les mateixes exclusivament per compte de client.

MP Digital Marketing destinarà les dades únicament a la prestació dels serveis contractats i informa que no les utilitzarà o aplicarà de manera que excedeixi aquesta finalitat. En cas que el client sol·liciti algun tractament que excedeixi de la prestació de servei, el detallarà per escrit a través de les corresponents instruccions.

MP Digital Marketing  no comunicarà a tercers, ni tan sols per a la seva conservació, les dades a les que tingui accés en virtut de la prestació dels serveis, ni tampoc les elaboracions, avaluacions o processos similars que dugui a terme amb aquestes dades, ni duplicar o reproduir tota o part de la informació, resultats o relacions sobre aquestes dades, exceptuant aquells supòsits en què legalment sigui exigible.

MP Digital Marketing  posarà a disposició del client, prèvia sol·licitud del mateix, la informació necessària per demostrar el compliment de les seves obligacions, així com per a la realització de les auditories o les inspeccions que raonablement realitzi el client, o un altre auditor en el seu nom.

MP Digital Marketing  donarà el suport necessari al client en la realització de les avaluacions d’impacte i de les consultes prèvies a l’autoritat de control, quan sigui procedent i sigui raonablement necessari.

 En cas que MP Digital Marketing  consideri que el compliment d’una determinada instrucció del client pogués comportar un incompliment de la normativa de protecció de dades, pot suspendre l’aplicació de les instruccions  pertinent a l’espera de la decisió del client que correspongui respecte a la retirada, esmena o confirmació de la instrucció corresponent. En cas que el client decideixi no modificar la instrucció, encara en contra de les recomanacions de MP Digital Marketing , el client deixarà indemne a MP Digital Marketing  de qualsevol sanció o reclamació que pogués sorgir com a conseqüència de l’aplicació de la instrucció contrària a la normativa de protecció de dades.

A l’acabar la prestació dels serveis, i a petició del client, MP Digital Marketing tornarà les dades de caràcter personal a les quals hagi tingut accés, així com els documents o suports a on hi constin dades de caràcter personal. En aquest supòsit, els costos de devolució de les dades podran ser repercutits al client. Especialment, MP Digital Marketing  es compromet a retornar: (i) les dades incloses en fitxers responsabilitat del client i que aquest hagués posat a disposició de MP Digital Marketing  com a conseqüència de la prestació dels serveis; (II) aquells que, si s’escau, hagin estat generats arran del tractament per part de MP Digital Marketing  de les dades responsabilitat del client; i (III) tots els suports o documents en què hi constin dades de caràcter personal.

MP Digital Marketing  notificarà, com a encarregat del tractament, sense dilació indeguda, i en qualsevol cas abans del termini màxim de 24 hores, hi ha través de correu electrònic, qualsevol incident, sospitat o confirmat, relatiu a la protecció de les dades, qualsevol tractament de dades que pugui considerar il·lícit o no autoritzat, pèrdua, destrucció o dany de dades de caràcter personal dins l’àrea de responsabilitat de MP Digital Marketing  (causada per MP Digital Marketing , el seu personal, agents o subcontractistes) i qualsevol incident que pugui ser considerat una vulneració de seguretat de les dades, juntament amb tota la informació rellevant i comunicació de la incidència a les autoritats o als interessats afectats.

Així mateix, MP Digital Marketing , assistirà al client, en cas de produir-se una violació de la seguretat de les dades personals, de manera que es garanteixi el compliment de les obligacions de notificació d’una violació de  seguretat de les dades personals d’acord amb el RGPD ( en particular, arts. 33 i 34 de l’RGPD) i de qualssevol altres normes aplicables que el modifiquen, complementin o que en el futur puguin promulgar.

MP Digital Marketing , assistirà a el client quan aquest li requereixi mitjançant sol·licitud raonable, proporcionant-li informació i / o documentació que necessiti per a l’adequada resposta a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i / o portabilitat de dades que pogués rebre dels interessats, tot això en terminis raonables.

En aquells supòsits que MP Digital Marketing  rebés directament una sol·licitud d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i / o portabilitat per l’afectat, titular de les dades objecte de tractament, es compromet a donar trasllat de la sol·licitud al client immediatament, a l’objecte que aquest pugui atendre-la en els terminis legalment establerts.

4.-MESURES DE SEGURETAT

Que, de conformitat amb el que estableixen les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’article 5 del RGPD pels quals es tracten de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals es tracten.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPDGDD per tal de protegir els drets i llibertats dels USUARIS i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

Per a més informació sobre les garanties de privacitat, pot dirigir-se a MP Digital Marketing.

Email: info@mpdigitalmarketing.cat